مقالات

برای درمان دیسکهای بیرون زده روشهای درمانی متنوعی وجود دارد که به طور کلی می توان به دو گروه جراحیهای بسته و باز تقسیم کرد هر کدام از این روشها جایگاه درمانی خاص خود را دارند و بر اساس علائم . نوع درگیری . و سن فرد و یافته های تصویربرداری می توان از یکی ار این روشها بهره برد.

روشهای مرسوم قدیمی بیشتر به جراحی باز متکی بوده اند که عوارضی چون بستری شدن طولانی تر بیمار . عوارض ناشی از زخم عمل و عفونت . عوارض ناشی از بیهوشی و غیره منجر به ظهور روشهای جراحی بسته شد. البته این روشها نیز همانطور که ذکر شد برای تمام موارد کاربرد نداشته و امکان عود بیماری نیز بالاتر است و عوارض مربوط به جراحی باز را ندارد. در ادامه به چند روش بسته پرداخته می شود .

جراحی دکمپرسیونی دیسک (عمل بسته دیسک) :

این دستگاه تحت هدایت تصویر برداری در محیط استریل اتاق عمل بواسطه سوزن باریکش وارد دیسک شده و مثل مته ای مرکز دیسک را خرد و تخلیه می کند.